WeArePadel Warsaw

Regulamin Klubu WE ARE PADEL WARSAW

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z kortów do gry w Padla, położonych w obiekcie przy ul. Jutrzenki 12, 02-233 Warszawa, których właścicielem jest Padel Poland Sp. z o. o. zarejestrowana pod adresem: ul. Jutrzenki 12, 02-233 Warszawa i numerem KRS: 0000660665.

&1.

Postanowienia ogólne

 1. Osoby korzystające z kortów, zaplecza socjalnego, przebywające w obiekcie lub parkingu przy nim usytuowanym, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i bezwzględnego stosowania się do jego zapisów.
 2. Użytkowanie kortów i pomieszczeń Klubu powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zaleceń i uwag pracowników Klubu, a także do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
 3. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia lub wyposażenie Klubu, a także nawierzchnie kortów i ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 4. Palenie tytoniu, sprzedaż i używanie narkotyków oraz innych środków odurzających bądź dopingujących na terenie Klubu jest surowo zabronione.
 5. Osoby korzystające z kortów oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uprawiają sport na własną odpowiedzialność.
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku korzystania z infrastruktury Klubu.
 7. Osoby korzystające z kortów wyrażają zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie swojego wizerunku na zdjęciach i materiałach filmowych na wszelkich polach eksploatacji zgodnych z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, plakatach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, portalach społecznościowych, wystawach, konkursach etc., także na powielanie na nośnikach elektronicznych (płytach CD, nośnikach pamięci zewnętrznej, dyskach twardych, smartfonach) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej i aplikacji do przesyłania wiadomości. Wykorzystanie wizerunku Klub ograniczy do celów promocyjnych działalności Klubu.
 8. Dzieci poniżej 14 roku życia mogą przebywać na terenie Klubu wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
 9. Za osoby niepełnoletnie przebywające na ternie Klubu całkowitą odpowiedzialność, także materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 10. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Klubu.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie Klubu.

&2.

Godziny otwarcia Klubu

 1. Klub jest dostępny dla graczy 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 2. Recepcja Klubu jest czynna:
 3. w dni powszednie, w godzinach 10.00 – 23.00
 4. w weekendy i święta, w godzinach 10.00 – 23.00
 5. W przypadku rezerwacji kortów poza godzinami otwarcia recepcji korzystanie z kortów możliwe jest tylko po wcześniejszej rezerwacji i opłaceniu On-line – poprzez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej www.wapwarsaw.pl (zgodnie z ust. 6 i 7, § 3 niniejszego regulaminu).

&3.

Zasady rezerwacji kortów

 1. Klub dysponuje 5 kortami do gry w padla oznaczonymi cyframi od 1 do 5.
 2. Rezerwacji kortów można dokonywać:
 3. On-line, poprzez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej www.wapwarsaw.pl (całodobowo),
 4. telefonicznie, pod numerem: 22 299 13 93, w godzinach otwarcia recepcji Klubu.
 5. osobiście w recepcji Klubu, w godzinach otwarcia recepcji Klubu.
 6. Dokonując rezerwacji, każdorazowo należy podać imię, nazwisko, e-mail i telefon kontaktowy (z wyjątkiem opcji rezerwacji on-line, gdzie dane przechowywane są w systemie.)
 7. Rezerwacja kortu może zostać zrealizowana (wynajem) tylko po uprzednim jej opłaceniu. Opłat za rezerwację można dokonywać:
 8. on-line, poprzez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej www.wapwarsaw.pl (całodobowo),
 9. osobiście w recepcji Klubu, kartą lub gotówką, w godzinach otwarcia recepcji Klubu.
 10. Minimalny czas rezerwacji i wynajmu kortu to 60 min. Przedłużenie rezerwacji i wynajmu kortu następuje co 30 minut.
 11. Osoby, które chcą korzystać z kortów poza godzinami pracy recepcji Klubu, zobowiązane są dokonać rezerwacji i płatności On-line, poprzez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej www.wapwarsaw.pl.

W/w osoby otrzymają sms-em lub mailem (w zależności od wybranej opcji) jednorazowy kod dostępu do obiektu, który należy wprowadzić na klawiaturze numerycznej, znajdującej się przy wejściu do obiektu. Światło na korcie zapali się automatycznie, na 5 min. przed rozpoczęciem zarezerwowanego czasu gry.


&4.

Zasady wynajmowania kortów

 1. Wynajęcie kortu następuje z chwilą opłacenia wcześniejszej rezerwacji oraz wejścia na kort.
 2. Rezerwacji kortów można dokonywać:
 3. On-line, poprzez system płatności dostępny na stronie internetowej Klubu www.wapwarsaw.pl w Internetowym Panelu Klienta (całodobowo),
 4. osobiście w recepcji Klubu (w godzinach otwarcia recepcji Klubu).
 5. Na kort można wejść 2 minuty przed godziną rozpoczęcia gry, a aktualnie grający zobowiązany jest w tym czasie opuścić kort.
 6. Czas wynajęcia kortu obejmuje również czas niezbędny do posprzątania kortu (pozbierania piłek i innych akcesoriów) i udostępnienia kortu następnemu graczowi.
 7. W przypadku chęci przedłużenia wynajęcia kortu po upływie zarezerwowanego wcześniej czasu należy zgłosić się do pracownika recepcji, w celu sprawdzenia jego dostępności lub wyznaczenia przez pracownika recepcji innego, wolnego kortu. W przypadku wyznaczenia innego kortu możliwe jest jego wynajęcie na 30 min.
 8. Przed wejściem na korty obowiązuje zmiana obuwia na specjalnie przeznaczone do gry w tenisa, piłki halowej, badmintona lub do biegania, z czystą podeszwą.
 9. Na korcie mogą przebywać tylko gracze (maksymalnie 4 osoby).
 10. Osobom, które nie opuszczą kortu w czasie opłaconego czasu wynajmu będą naliczane dodatkowe opłaty zgodne z cenami wynajmu kortu na 1 godzinę, zawartymi w cenniku.
 11. Po zakończeniu gry osoby korzystające z kortu są zobowiązane do posprzątania piłek, sprzętu, ubrań, pustych opakowań po napojach i jedzeniu, zarówno z kortu jak i jego bezpośredniego otoczenia. W przeciwnym wypadku będą obciążane kosztami sprzątania w wysokości ceny wynajęcia kortu na 1 godzinę.

Wysokość opłat za wynajęcie Kortów, zakup karnetów godzinowych i pakietów długookresowych określona jest w aktualnym cenniku Klubu dostępnym na stronie internetowej Klubu oraz w jego siedzibie.

&5.

Zasady odwoływania rezerwacji kortów

 1. Zarezerwowany kort można odwoływać bez ponoszenia kosztów jego wynajęcia na 24 godziny przed zaplanowaną grą:
 2. On-line, poprzez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej www.wapwarsaw.pl,
 3. Telefonicznie, w godzinach otwarcia recepcji Klubu.
 4. W przypadku spóźnienia się rezerwującego z odwołaniem rezerwacji w w/w czasie, rezerwujący ponosi koszty wynajmu kortu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

&6.

Zasady korzystania z wypożyczalni sprzętu sportowego

 1. Klub prowadzi wypożyczalnię sprzętu do gry w padla (rakiety i piłki).
 2. Wypożyczany sprzęt jest wyłączną własnością Klubu.
 3. Wypożyczalnia jest czynna w godzinach pracy recepcji Klubu.
 4. Ceny wypożyczenia sprzętu określone są w aktualnym cenniku Klubu dostępnym na stronie internetowej Klubu oraz w jego siedzibie.
 5. Sprzęt sportowy wypożyczany jest na czas wynajęcia kortu przez wypożyczającego lub przez osobę, z którą wypożyczający użytkuje wynajęty kort. Po upływie tego czasu sprzęt należy niezwłocznie zwrócić do wypożyczalni.
 6. Wypożyczenia sprzętu sportowego dokonuje się po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienia karty wypożyczenia sprzętu.
 7. Na jeden dokument wydawane jest maksymalnie 2 rakietki i dwa komplety piłek.
 8. Zabrania się przekazywania wypożyczonego sprzętu innym osobom.
 9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu. Kwota za uszkodzony lub zniszczony sprzęt pobierana jest zgodnie z zgodnie z cennikiem Klubu.

  &7.

Postanowienia końcowe

 1. Osoby nie przestrzegające regulaminu Klubu mogą zostać z niego wyproszone.
 2. Bez zgody Właścicieli lub Managera Klubu zabronione jest wywieszanie plakatów, rozdawanie bądź pozostawianie ulotek reklamowych na terenie Klubu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w każdym momencie jego obowiązywania.
 4. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać na adres e- mail: warszawa@wearepadel.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 299 13 93.

Warszawa, 2 stycznia 2018 r.